نمایندگی هاست ویندوز

نمایندگی هاست ویندوز

Reseller Win 1

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller Win 2

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller Win 3

فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه