نمایندگی هاست ویندوز

نمایندگی هاست ویندوز

نمایندگی ویندوز 1

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی ویندوز 2

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی ویندوز 3

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی ویندوز 4

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی ویندوز 5

فضای میزبانی 7000 مگابایت
ترافیک ماهانه 70000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی ویندوز 6

فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100000 مگابایت
کنترل پنل پلسک 12.5
دامنه های میزبانی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه