سرور اختصاصی

DS-2

Intel Xeon E3-1270 v6
32 GB ram
2 x 240 GB SSD
20 TB
1 Usable ip

EDS1

Intel Xeon E3 1230 V2
8 GB ram
1 TB HDD or 120 GB SSD
10 TB
1 Usable ip

EDS2

Intel Xeon E3 1230 V5
8 GB ram
1 TB HDD or 120 GB SSD
10 TB
1 Usable ip

EDS3

Intel Xeon E3 1270 V5
16 GB ram
2 TB HDD or 240 GB SSD
10 TB
1 Usable ip