نمایندگی هاست لینوکس

Reseller 1 هاست

فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller 2 هاست

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller 3 هاست

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller 4 هاست

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller 5 هاست

فضای میزبانی 45گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

Reseller 6 هاست

فضای میزبانی 60گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه