نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی لینوکس 1

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 2

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 3

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 4

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 5

فضای میزبانی 7000 مگابایت
ترافیک ماهانه 70 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 6

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 7

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 8

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 9

فضای میزبانی 60گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه