نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی لینوکس 1

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 2

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 3

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 4

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 5

فضای میزبانی 7000 مگابایت
ترافیک ماهانه 70 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 6

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 7

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 8

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 9

فضای میزبانی 45گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

نمایندگی لینوکس 10

فضای میزبانی 60گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
تعداد هاست نامحدود
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه