پنل اس ام اس

SMS panel 1

100 عدد شارژ اولیه
شماره اختصاصی رایگان ندارد
بانک کامل شماره تلفن
پلان سالانه

SMS Panel 2

2500 عدد شارژ اولیه
شماره اختصاصی رایگان ندارد
بانک کامل شماره تلفن
پلان سالانه

SMS Panel 3

1000 عدد شارژ اولیه
شماره اختصاصی رایگان دارد
بانک کامل شماره تلفن
پلان سالانه

SMS Panel 4

100 عدد شارژ اولیه
شماره اختصاصی رایگان دارد
بانک کامل شماره تلفن
پلان دائمی

کارت شارژ - 1000 اعتبار
کارت شارژ - 2000 اعتبار
کارت شارژ - 3000 اعتبار