مقالات

ایمیل چیست؟

نویسنده: دریا بهرامی| 0 نفر
ایمیل چیست؟
771| 08 آبان 1400

با گسترش استفاده از اینترنت و تغییر دنیای ارتباطات، ایمیل جای نامه را گرفت و با امکانات و خدمات گسترده، از نقش مهمی در زندگی و کار افراد برخوردار شد.

  • 1

نظرات کاربران