آموزش وردپرس, سیستم مدیریت محتوا wordpress

آموزش وردپرس, سیستم مدیریت محتوا wordpress

آموزش وردپرس، نحوه مدیریت وب سایت

وردپرس محبوب ترین cms و یا سیستم مدیریت محتوا در جهان میباشد که کاربران بسیار زیادی در جهان دارد.

در این مطلب به آموزش مباحث مختلف وردپرس خواهیم پرداخت.

 

مباحث آموزش WordPress :

 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺖ
 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ
 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دسته ها
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رسانه ها
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ
 • مدیریت قالب ها
 • مدیریت افزونه ها
 • مدیریت کاربران

 

ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺖ

نحوه اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺴﺖ :

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺴﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ” و “اﻓﺰودن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎزه” ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ

آموزش وردپرس

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮروی اﻓﺰودن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎزه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎت ﺟﻬﺖ درج ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ,اﻋﻢ از درج ﺗﺼﻮﻳﺮ ,ﻣﺪﻳﺎو   ……

در ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ,ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ ,اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻی ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺮار دارد

wordpress

 

 

ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ : در واﻗﻊ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺧﻪ در وﻳﻨﺪوز دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﻢ و اﺳﻨﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ,ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن و در واﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب

ﻛﻨﻴﺪ.

wordpress3

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم دﺳﺘﻪ , ﻧﺎﻣﻚ) اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﭘﺪر ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻪ ,ﻳﻚ دﺳﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ,اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪون ﻳﻚ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ,از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮآﻏﺎز دﺳﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

wordoress4

ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭼﻴﺴﺖ ؟

در واﻗﻊ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ راﻫﻲ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﺒﺮی ﺳﺎده ﻃﺮاﺣﻲ و در اﻳﻦ مدیریت محتوا ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ

ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ در ﭘﻨﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺧﻮان از ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

wordpress5

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ ,اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن و ﺣﺬف ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ,ﺑﺮای درج ﻳﻚ

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ در ﺑﺨﺶ ﻧﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻟﺨﻮاه و در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻚ اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻧﺎم آن

را ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ درج ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

wordpress6

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رسانه ها

درج ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در مدیریت محتوای وردپرس ، ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ها بوده است.

ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﻳﺪ ,اﻋﻢ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ,ﺻﻮت ,ﻓﻴﻠﻢ و ﻏﻴﺮ از ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰودن

ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺗﺎزه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ :

wordpress7

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ

دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﻬﺎ

در واﻗﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺼﻮرت اﻳﺴﺘﺎ ﻳﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ ,ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﺑﻪ آرﺷﻴﻮ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ,ﺑﺮﻓﺮض ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزوﻣﻪ ﻛﺎری ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ,ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ استفاده از برگه ها می باشند ,ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﺎت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را از ﺻﻔﺤﻪ ای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻳﺪ ,ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻧﺤﻮه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺻﻔﺤﺎت و ﻛﺎر ﺑﺎ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

نحوه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪﻳﺪ :

ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ از ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰودن ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪﻳﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

 

wordpress8

 

مدیریت قالب ها :

ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻴﺴﺖ و دﻻﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن

ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﭼﻬﺮه ای ﺑﺮای مدیریت محتوای ما میﺷﻮد.

روش ﻧﺼﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ

ﭘﻴﺶ از ﻧﺼﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ آن را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ ,ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ها ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد وردﭘﺮس اﺳﺖ که از آدرس زیر میتوانید دریافت کنید :

https://wordpress.org/themes

به چند صورت میتوانید قالب های خود را در وردپرس نصب کنید :

 • از طریق ftp
 • از طریق آپلود در هاست
 • نصب از داخل مدیریت وردپرس

نصب از داخل مدیریت وردپرس به صورت زیر می باشد :

در بخش نمایش روی گزینه پوسته ها کلیک کنید طبق تصویر زیر :

wordpress9

بعد از سمت بالا روی افزودن پوسته تازه کلیک کنید :

wordpress10

تو این مرحله شما هم میتوانید از پوسته های موجود در مخزن وردپرس استفاده کنید و هم اینکه از پوسته های که خودتون از قبل آماده کردید استفاده کنید.

ما از پوسته ای که از قبل خودمون طراحی کردیم استفاده می کنیم :

بدین صورت که روی گزینه بارگزاری پوسته کلیک می کنیم :

wordpress11

بعد محل پوسته را انتخاب کرده و پوسته موردنظر خود را آپلود کرده و فعال می کنیم :

wordpress12

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ

آموزش wordpress

آموزش wordpress

ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻳﻚ اﻓﺰوﻧﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮروی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن در روﺑﺮوی ﻧﺎم ﻫﺮاﻓﺰوﻧﻪ ﻗﺮار دارد

ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻳﻚ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮروی ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻪ در ﺟﻠﻮی ﻧﺎم ﻫﺮ

اﻓﺰوﻧﻪ در ﺑﺨﺶ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻗﺮار دارد ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰودن ﻛﺎرﺑﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

 

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

نظرات کاربران


 
در حال بارگذاری...

برای مشاهده مطالب بیشتر به آکادمی آذرآنلاین مراجعه کنید

محتوای بیشتری برای بارگذاری وجود ندارید