آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

در صورتی که میخواهید برای ایمیل وب سایت خود پاسخ گوی خودکار تنظیم نمایید تا به هنگام دریافت ایمیل پاسخ و یا تشکر و یا راهنمایی برای کاربر از طرف شما ارسال گردد میتوانید از این آموزش استفاده نمایید.

 

 

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

نظرات کاربران