بنر های آذرآنلاین

نویسنده: سینا نصیری| دسته بندی: اخبار اخبار آذرآنلاین | نظرات: 0 نفر
بنر های آذرآنلاین
2320
21 شهریور 1394
سینا نصیری مدیریت

بنر های تبلیغاتی آذرآنلاین به صورت زیر میباشند. برای حمایت از آذرآنلاین میتوانید یکی از بنر ها و یا لینک های ما را در وب سایت خود قرار دهید.

بنر تبلیغاتی در سایز 240*120

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/120.240.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br /><hr>

بنر تبلیغاتی در سایز 600*120

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/120.600.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br /><hr>

بنر تبلیغاتی در سایز 125*125

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/125.125.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br />

بنر تبلیغاتی در سایز 600*160

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/160.600.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br />

بنر تبلیغاتی در سایز 60*234

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/234.60.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br />

بنر تبلیغاتی در سایز 300*250

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/250.300.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br />

بنر تبلیغاتی در سایز 60*468

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/468.60.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br />

بنر تبلیغاتی در سایز 60*728

راه اندازی وب سایت

کد بنر :

<a href="https://azaronline.com/?p=1444" target="_blank" title="راه اندازی وب سایت"><img src="https://azaronline.com/images/728.60.gif" alt="راه اندازی وب سایت" href="https://azaronline.com/images/120.240.gif"></a><br />