شماره حساب ها

| دسته بندی: اخبار آذرآنلاین |
شماره حساب ها

 

شماره حساب های آذرآنلاین جهت واریز مبلغ سرویس ها به صورت زیر میباشد.

بانک پاسارگاد

شماره کارت :  6282-7272-2910-5022

به نام موسی نصیری باویل

—————————————————————————————

بانک ملت

شماره کارت :  2406-4470-3377-6104

شماره حساب : 5938335533

به نام موسی نصیری باویل

—————————————————————————————

بانک ملی

شماره کارت : 6037997173897076

شماره حساب : 0348989317002

به نام موسی نصیری باویل