نصب VNC سرور روی اوبونتو

نصب VNC سرور روی اوبونتو
نصب VNC سرور روی اوبونتو
1 سال پیش

نصب VNC سرور روی اوبونتو

برای نصب سرور VNC روی اوبونتو بهتر هست ابتدا سرور SSH را روی آن نصب نموده سپس با اتصال به اوبونتو با Putty به نصب VNC اقدام نمایید.

برای نصب SSH ابتدا سیستم عامل خود را با زدن دستور زیر آپدیت نمایید:

Apt-get update

نصب VNC سرور روی اوبونتو

با دستور زیر SSH را نصب نمایید:

Apt-get install openssh-server

اکنون با Putty به سیستم عامل خود وصل شوید تا VNC را نصب نمایید.

در Putty 4  دستور زیر را بترتیب وارد نمایید:

sudo apt-get install gnome-panel gnome-settings-daemon metacity nautilus gnome-terminal

sudo apt-get install vnc4server

sudo cp /usr/bin/vncserver /usr/bin/vncserver.bkp

sudo nano /usr/bin/vncserver

نصب VNC

نصب VNC سرور

\یاده سازی VNC سرور در اوبونتو

اجرای VNC سرور در اوبونتو

با زدن چهارمین دستور فایلی برای شما باز خواهد شد در این فایل خطی را پیدا کنید که حاوی “# exec /etc/X11/xinit/xinitrc\n\n”. هست

نصب VNC سرور در

و خطوط زیر را به آن اضافه نمایید

( کپی کرده ور SSH جهت paste کردن از right click استفاده نمایید.):

“# exec /etc/X11/xinit/xinitrc\n\n”.

“gnome-panel &\n”.

“gnome-settings-daemon &\n”.

“metacity &\n”.

“nautilus &\n”.

“gnome-terminal &\n”.

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید. (ctrl x را فشار داده سپس y را تایپ کرده سپس اینتر را فشار دهید.)

آموزش نصب VNC

.سپس دستور زیر را وارد نمایید:

Vncserver

آموزش نصب VNC سرور

با زدن دستور فوق سرور VNC شروع به کار کرده و از شما پسورد خواهد خواست و باید پسورد را وارد نمایید.

برای کارکرد بهتر VNC حتما مراحل زیر را در Putty انجام دهید:

sudo nano /etc/init.d/vncserver

آموزش نصب VNC سرور در ابونتو

با زدن این دستور فایلی برای شما باز خواهد شد .

کدهای زیر را به فایل اضافه نمایید (کپی نمایید و در ssh پیست نمایید):

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO

# Provides:          VNCSERVER

# Required-Start:    $remote_fs $syslog

# Required-Stop:     $remote_fs $syslog

# Default-Start:     2 3 4 5

# Default-Stop:      0 1 6

# Short-Description: Start daemon at boot time

# Description:       Enable service provided by daemon.

### END INIT INFO

unset VNCSERVERARGS

VNCSERVERS=””

[ -f /etc/vncservers.conf ] && . /etc/vncservers.conf

prog=$”VNC server”

start() {

. /lib/lsb/init-functions

REQ_USER=$2

echo -n $”Starting $prog: “

ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1

RETVAL=0

for display in ${VNCSERVERS}

do

export USER=”${display##*:}”

if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then

echo -n “${display} “

unset BASH_ENV ENV

DISP=”${display%%:*}”

export VNCUSERARGS=”${VNCSERVERARGS[${DISP}]}”

su ${USER} -c “cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}”

fi

done

}

stop() {

. /lib/lsb/init-functions

REQ_USER=$2

echo -n $”Shutting down VNCServer: “

for display in ${VNCSERVERS}

do

export USER=”${display##*:}”

if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then

echo -n “${display} “

unset BASH_ENV ENV

export USER=”${display##*:}”

su ${USER} -c “vncserver -kill :${display%%:*}” >/dev/null 2>&1

fi

done

echo -e “\n”

echo “VNCServer Stopped”

}

case “$1” in

start)

start $@

;;

stop)

stop $@

;;

restart|reload)

stop $@

sleep 3

start $@

;;

condrestart)

if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then

stop $@

sleep 3

start $@

fi

;;

status)

status Xvnc

;;

*)

echo $”Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}”

exit 1

esac

آموزش نصب VNC سرور درUbuntu

 

سپس فایل را ذخیره کرده و ببندید .( ctrl x را زده سپس y  را تایپ نموده سپس اینتر را بزنید.)

در ادامه دستورات زیر را وارد نمایید:

sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver

آموزش نصب VNC سرور روی Ubuntu

sudo nano /etc/vncservers.conf

در اینجا داخل فایل تغییرات زیر را اعمال نمایید:

VNCSERVERS=”1:root”

آموزش نصب VNC  درUbuntu

فایل را ذخیره کرده و ببندید

ادامه دستورات:

sudo update-rc.d vncserver defaults

sudo /etc/init.d/vncserver start

sudo /etc/init.d/vncserver restart

شما با موفقیت VNC سرور را روی اوبونتو دسکتاپ نصب نمودید. تبریک میگم.

author
سینا نصیری- مدیریت

بیش از 10 سال هست که به صورت مستمر در زمینه وب فعالیت میکنم و مباحث برنامه نویسی و توسعه نرم افزار و تکنولوژی های جدید رو پیگیری میکنم.

6471
A
A