نصب LEMP روی CentOS 7

نصب LEMP روی CentOS 7
نصب LEMP روی CentOS 7
1 سال پیش

استک LEMP یک بسته نرم افزاری وب سروری است که بر روی لینوکس نصب شده و لینوکس را به یک وب سرور تبدیل می کند. استک LEMP همانند استک LAMP است ولی با این تفاوت که به جای وب سرور Apache از nginx استفاده شده است.

LEMP مخفف Linux , Nginx , MySQL , PHP است و در این مطلب از سری مطالب آموزش لینوکس با آموزش نصب LEMP روی CentOS 7 در خدمت شما خواهیم بود.

در صورتی که مایل به آموزش نصب LAMP در Centos 7 هستید بر روی لینک کلیک کنید.

نکته : دستورات تماماً با دسترسی sudo وارد شده و در صورتی که sudo بر روی سنتوس شما نصب نیست ، ابتدا آن را نصب کرده و به ادامه آموزش بپردازید.

در ادامه با آموزش نصب LEMP روی CentOS 7 با ما همراه باشید.

نصب LEMP روی CentOS 7

نصب nginx

1- ابتدا با دستور زیر مخزن EPEL را به CentOS 7 خود اضافه کنید.

sudo yum install epel-release

2- سپس nginx را با دستور زیر نصب نمایید.

sudo yum install nginx

3- پس از اتمام مراحل نصب ، سرویس nginx را استارت کنید.

sudo systemctl start nginx

4- در پایان برای تست و صحت نصب nginx بر روی Centos 7 خود IP سرور خود را در یک مرورگر وارد نمایید.

پس از وارد کردن باید با صفحه‌ای مانند زیر مواجه خواهید شد.

تست صحت نصب nginx در نصب LEMP روی CentOS 7

در صورتی که با تصویر nginx روبه‌رو نشدید به احتمال فراوان فایروال شما فعال است؛ با دستور زیر پورت وب سرور را باز کنید.

sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent

سپس دستور زیر را وارد کنید تا فایروال شما ریلود شود.

sudo firewalld-cmd --reload

نصب و تنظیم MariaDB

1- ابتدا با دستور زیر پکیج ماریا دی بی را نصب نمایید.

yum install -y mariadb-server mariadb

2- سپس سرویس آن را استارت کنید.

systemctl start mariadb

3- در نهایت سرویس MariaDB را در استارت آپ لینوکس قرار دهید.

systemctl enable mariadb.service

4- دستور زیر را وارد کنید تا تنظیمات امنیتی MariaDB را انجام دهید.

mysql_secure_installation

پس از وارد کردن یک بار Enter را زده و 2 بار پسورد ورود به MariaDB را وارد نمایید.

در ادامه مراحل نسبت به دلخواه خود به سایر سؤالات پاسخ دهید ، پیشنهاد می‌گردد در تمامی سؤالات جواب را Y بزنید تا بهترین حالت تنظیم گردد.

نصب PHP

1- ابتدا با دستور زیر پکیج PHP را نصب نمایید.

sudo yum install php php-mysql php-fpm

2- سپس با یک ویرایشگر متنی لینوکس فایل php.ini را باز کنید.

sudo nano /etc/php.ini

3- عبارت  cgi.fix_pathinfo=1; ” را در فایل پیدا کرده و ; را از پشت آن حذف کرده و عدد 1 را به 0 تغییر دهید.

برای یافتن سریع در ویرایشگر نانو می‌توانید از کلید ترکیبی Ctrl + w استفاده نمایید.

سپس فایل را کلید ترکیبی Ctrl + x ذخیره کرده و خارج شوید.

4- سپس با ویرایشگر فایل www.conf را باز نمایید.

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

در این فایل چندین تغییر باید ایجاد گردد که به ترتیب زیر عمل نمایید.

– عبارت listen را پیدا کرده و همانند عبارت زیر را جلوی آن کپی کنید.

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

– سپس عبارت listen.owner را پیدا کنید و روبه‌روی آن عبارت nobody را بنویسید.

– به همین ترتیب عبارت listen.group را نیز بیابید و روبه‌روی آن عبارت nobody را بنویسید. ( مانند عبارت زیر )

listen.owner = nobody
listen.group = nobody

– در پایان عبارات user و group را بیابید و روبه‌روی آن nginx را تایپ کرده و فایل را ذخیره نمایید.

user = nginx
group = nginx

5- حال با وارد کردن دستور زیر PHP را استارت کرده و در استارت‌آپ لینوکس CentOS 7 خود قرار دهید.

sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctl enable php-fpm

تنظیم nginx برای اجرای PHP

1- دستور زیر را وارد کرده تا یک بلاک سرور بسازید.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

پس از وارد کردن این دستور و باز شدن فایل default.conf ممکن است با عباراتی مواجه شوید ، عبارات داخل آن را پاک کرده و عبارات زیر را جایگزین آن نمایید.

server {
 listen 80;
 server_name IP-SERVER;

# note that these lines are originally from the "location /" block
 root /usr/share/nginx/html;
 index index.php index.html index.htm;

location / {
 try_files $uri $uri/ =404;
 }
 error_page 404 /404.html;
 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 root /usr/share/nginx/html;
 }

location ~ \.php$ {
 try_files $uri =404;
 fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
 fastcgi_index index.php;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 include fastcgi_params;
 }
}

دقت داشته باشید به جای عبارت IP-SERVER در خط سوم بایستی IP سرور خودتان را جایگزین نمایید.

پس از وارد کردن عبارات بالا در فایل ، آن را ذخیره کرده و با دستور زیر nginx را ریستارت کنید.

sudo systemctl restart nginx

خُب تا بدین جا شما موفق به نصب LEMP روی CentOS 7 خود شده‌اید ، در ادامه آموزش به تست PHP و اجرای آن می‌پردازیم.

اجرای PHP بر روی nginx

1- دستور زیر را وارد کرده تا فایل info.php را بسازید.

sudo nano /usr/share/nginx/html/info.php

2- سپس عبارت زیر را در آن کپی کرده و فایل را ذخیره نمایید.

 

3- سپس در مرورگر خود IP سرور خود را وارد کرده و در انتهای آن عبارت info.php/ را اضافه کنید. ( مانند IP زیر )

192.168.1.10/info.php

پس از وارد کردن بایستی با صفحه مانند زیر را ببینید.

تست اجرای php بر روی nginx - نصب LEMP روی CentOS 7

امیدواریم از آموزش نصب LEMP روی CentOS 7 استفاده لازم را برده باشید.

در ادامه شما می‌توانید با مراجعه به مطلب آموزش نصب phpMyAdmin در Centos 7 از مزایای آن نیز بر روی استک LEMP بهره‌مند شوید.

 کاربر گرامی شما می‌توانید سؤالات مربوط به این آموزش را در بخش کامنت‌ها عنوان کرده و در همین قسمت پاسخ خود را دریافت کنید و یا برای رفع مشکلات دیگر در زمینه آموزش‌های آذرآنلاین به بخش Community مراجعه کرده و مشکل خود را در آن مطرح نمایید تا در اسرع وقت کاربران دیگر و کارشناسان به سؤالات شما پاسخ دهند.

5238
A
A